Regulamin świadczenia usług psychologicznych

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.psychologonline-24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną oraz ochroną zdrowia.
 4. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu.
 5. Serwis internetowy działający pod adresem www.psychologonline-24.pl prowadzony jest przez GOLDATOS Aleksandra Jaruga, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Lubelska 13a/4, 35-241 Rzeszów, NIP: 8652448908, REGON: 180799934, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@psychologonline-24.pl, tel. +48 505-635-355.
 6. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

§ II. SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
  • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu,
  • Formularz – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest niezbędne celem umożliwienia prawidłowego korzystania z usług psychologicznych,
  • Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu,
  • Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu, obsługiwane tylko i wyłącznie przez Klienta, co do którego zapewnia, że nikt inny nie może mieć legalnego dostępu,
  • Cennik zestawienie cen świadczonych Usług psychologicznych, stanowiące element Umowy, zamieszczone w Serwisie;
  • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),
  • Serwis/Portal – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej www.psychologonline-24.pl, do której ten dysponuje stosownym prawem,
  • Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług
  • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną,
  • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,
  • Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, polegające w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu o ile przepisy szczególne tak stanowią, psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej.
  • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem,
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).
  • Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
  • System opinii - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji świadczonych Konsultacji Internetowych

§ III. USŁUGI

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług psychologicznych, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług.
 4. Usługi płatne dokonywane mogą być za pomocą systemu płatności Payu, Przelewy24 lub Paypal.
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa na zasadach określonych w Ustawie o zawodzie psychologa.
 6. Usługi psychologiczne Specjalisty są płatne. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
 7. Usługi psychologiczne wykonywane są na podstawie Umowy z Klientem.
 8. Serwis www.psychologonline-24.pl oferuje następujące formy usług:
  • konsultacje psychologiczne w formie audio-video indywidualne
  • odpłatne/nieodpłatne autorskie ebooki, nagrania audio w postaci podcastu.

§ IV. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Na potrzeby świadczenia usługi przez serwis www.psychologonline-24.pl wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego.
 2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy.
 3. Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości conajmniej 1Mb/S (download/upload) oraz w przypadku konsultacji grupowych 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download).
 4. Klient musi posiadać zarejestrowane konto Skype pod adresem: http://www.skype.com/pl/ niezbędne do prowadzenia konsultacji video.
 5. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania. 
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Platformy.

§ V. FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez videorozmowę internetową, każdorazowo odbywającą się poprzez komunikator Skype. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.
 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta i następuje po jego zarejestrowaniu się na Serwisie www.psychologonline-24.pl
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. Szczegółowe warunki techniczne wskazane zostały przez Usługodawcę w opisie poszczególnych form komunikacji.
 4. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Klient nabiera prawa do wyboru określonej kategorii dotyczącej jego potrzeb, poprzez skorzystanie z Wyszukiwarki Psychologów. Następnie spośród udostępnionych przez Serwis Psychologów w danej kategorii, wybiera określonego Psychologa oraz formę kontaktu z nim przewidzianą indywidualnie przez każdego Psychologa. Serwis udostępnia podstawowe dane Psychologa, jego specjalizację, koszt usługi, kalendarz wizyt oraz opinie innych Klientów. Koszt usługi jest z góry określony przez Psychologa i widoczny na jego profilu.
 5. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Usługi psychologicznej (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie bycie pod wpływem substancji odurzających), sesja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty za sesję.
 6. Psycholog może odmówić wykonania Usługi psychologicznej jeżeli uzna, że forma świadczenia Usługi jest nieadekwatna lub niewystarczająca do sygnalizowanego przez Klienta problemu (w szczególności w przypadku istotnych zaburzeń, wymagających podjęcia niezwłocznych czynności leczniczych lub czynności wymagających kontaktu bezpośredniego).
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

§ VI. ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym i usług psychologicznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  a) wejście na serwis
  b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu,
  c) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych osobowych, oświadczenie o akceptacji regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
  d) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 3. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość rezerwacji spotkań, opłacenia usług psychologicznych, zakupu odpłatnych ebooków, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 5. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i usługi psychologiczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 6. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.
 7. Przełożenie terminu wizyty w formie wideorozmowy jest możliwe na 72 godziny przed rozpoczynającą się wizytą. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu.
 8. Klientowi, który nie pojawił się na videorozmowie bez uprzedniego jej odwołania z zachowaniem minimalnego czasu, nie przysługuje zwrot kosztów.
 9. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

§ VII. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie za usługę lub usługę psychologiczną jest uiszczana za pomocą kanału płatności Przelewy24, PayU i Paypal dostępnego za pośrednictwem serwisu.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę psychologiczną została podana w cenniku usług umieszczonym w serwisie.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenie wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi psychologicznej przez Usługodawcę.
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia. Możliwe jest to tylko i wyłącznie w dniu dokonywania zamówienia usługi.
 10. W przypadku nieobecności klienta przez pierwsze 15 minut spotkania Psycholog ma prawo anulować spotkanie a klientowi nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy za spotkanie.
 11. Na życzenie Klienta Serwis wystawi fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres kontakt@psychologonline-24.pl dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności. Faktury nie są wystawiane po zakończeniu miesiąca księgowego. 

§ VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca:
  • w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
  • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
  • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  • w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
  • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  • ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
  • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 1. Klient:
  • ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług psychologicznych zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.
  • może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  • ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  • ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
  • w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  • ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  • ponosi odpowiedzialność za efekty terapii z psychologiem
  • zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 1. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy bądź mailowo na adres kontakt@psychologonline-24.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
  4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
  6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 72 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 72 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

§ XI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu skorzystania z usług niezbędne jest przekazanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci adresu email, a także ewentualnie innych danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przedstawione zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

§ XII.  NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Portal na rzecz Klienta, który wyrazi na to zgodę. 
 2. Subskrypcja Newslettera następuje poprzez wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza dostępnego na Portalu, po podaniu przez Klienta adresu e-mail i uaktywnieniu przycisku „SUBSKRYBUJ”. 
 3. Aktywowanie przycisku „SUBSKRYBUJ”, jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Portalem o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony. 
 4. Umowa o świadczenie usługi Newslettera może być w każdej chwili rozwiązana poprzez wysłanie przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji Newslettera na adres poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera. 

§ XIII.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.psychologonline-24.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe  oraz baza wiedzy dostępna na stronie, korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością GOLDATOS Aleksandra Jaruga NIP: 8652448908,, ul. Lubelska 13a/4, 35-241 Rzeszów. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.psychologonline-24.pl, bez zgody Portalu.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Portalu, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.psychologonline-24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Portalowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. Psychologonline-24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. w Rzeszowie.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

internetowa poradnia psychologiczna

Psycholog Online
Ul. Lubelska 13a/4
35-241 Rzeszów
Telefon: 505-635-355
E-mail: kontakt@psychologonline-24.pl
NIP: 865-244-89-08
REGON: 180799934


platnosc psycholog online